User manual

english version underneath

/


Instrukcja obsługi:


Przed pierwszym użyciem:


1. Umieść w ziemi w donice i wypełnij wodą.

2. Pamiętaj, aby w naczyniu była zawsze woda.*


Zapomniałaś/-eś dolać wody do naczynia i jest całkowicie suchy? Nie panikuj :)


1. Wyjmij nawadniacz z doniczki.

2. Podlej roślinę w miejscu gdzie się znajdował - tylko nie za dużo. 

3. Powtórz proces powyżej.


* Nie testowane na podłożu typu włókno kokosowe.


Pielęgnacja:


Na naczyniu po dłuższym czasie może się zbierać kamień, który może niszczyć naczynie. Przypadku bardzo twardej wody zalecamy postępowania wobec tej instrukcji:


1. Wyjmij naczynie i wylej z niej wodę - możesz dolać do innych nawadniaczy.

2. Delikatnie wyczyść kamień z naczynia pod bieżącą wodą, możesz użyć mydła potasowego. 

3. Odłóż naczynie do wysuszenia. 

4.  Powtórz proces przed pierwszym użyciem. 


Nieprzewidziani goście:


Jeśli pokaże się pleśń na naczyniu to zachowaj spokój. Tam gdzie jest woda to może pojawić się pleśń. 


1. Wyjmij naczynie i wylej wodę.

2. Wysusz naczynie.

3. Delikatnie usuń pleśń

4. Namocz naczynie w pojemniku z wodą i dodatkiem octu lub sody oczyszczonej.

5. Delikatnie wyczyść pozostałości.

6. Wysusz ponownie naczynie.

7. Powtórz proces przed pierwszym użyciem. Jeśli masz jakieś pytania proszę napisz do nas na e-mail hello@bloomceramic.com


/

User manual:


Before first use:


1. Place in pots in the ground and fill with water.

2. Remember to keep water in the container.*


Forgot to add water to the dish and it is completely dry? Do not panic :)


1. Remove the watering pot from the pot.

2. Water the plant where it was - but not too much.

3. Repeat the process above.


* Not tested on a coconut fiber backing.


Care:


After a long time, a stone may collect on the dish, which may damage the dish. For very hard water, we recommend that you follow these instructions:


1. Remove the container and pour out the water from it - you can add it to other irrigators.

2. Gently clean the stone from the dish under running water, you can use potassium soap.

3. Dry the dish.

4. Repeat the process before first use.


Unforeseen guests:


If mold appears on the dish, keep calm. Where there is water, mold may appear.


1. Remove the container and pour out the water.

2. Dry the dish.

3. Gently remove the mold

4. Soak the dish in a container with water and the addition of vinegar or baking soda.

5. Gently clean the residue.

6. Dry the dish again.

7. Repeat the process before first use.If you have any questions please email us at hello@bloomceramic.com

View